Szent András templom

Szent András templom

Az 1688. évi Esztergomi Canonica Visitatio a következőket írja a templom állapotáról: Szent András tiszteletére van szentelve. Szentélye és sekrestyéje felett boltozattal, az ülőhelyek és a kórus fakazettás. A nagy oltáron különféle képek, felszerelése egyszerű. Ez az állapot megsemmisült. Famennyezete 1710-ben leégett.A jelenlegi templom és a plébánia épület a mai formájában 1743-ban épült. Barokk stílusú templom védőszentje Szent András apostol.

Egy tornyos, tornya háromemeletes barokk bádog hagymasisakkal. A torony alatti bejárat mind két oldalán félköríves keskeny ülőfülkével. Hajója öt szakaszos, mélyen benyúló boltsüvegekkel tagolt boltozattal.

A szentély két oldalán egymással szemben két sekrestye helyezkedik el. Az egyik az úgynevezett papi sekrestye. A másik az oldal sekrestye, ahol a szentmiséken szintén helyet foglalhatnak a hívek.

A templom oltárképe és főoltára

Az oltárképen Szent András apostol látható. Vaszary János festőművész alkotása. A XIX. század végén festette.

Az oltárkép keretének hátoldalán a következő írás áll:

A régi keretben új Szent András képet 1921. november 30-án helyeztünk. A képet Vaszary János jeles festőművészünk készítette, mint néha Vaszary Kolos bíboros- hercegprímás ajándékát, aki azt Bakos János plébános folyamodására rendelte meg a templom számára, de a közbe jött világháború miatt csak most készült el teljesen. A mai napon megáldottam, Érsekvadkert 1921. november 30- án Bakos János tb. kanonok, esp. plébános.”

A főoltáron két hódoló angyal látható. Az oltáron két vértanúnak testéből ereklye van elhelyezve. A két vértanú neve: Szent Bonifác és Szent Illuminátusz.

A főoltár mindkét oldalán püspöki jelvényből alakított dombormű díszíti a falakat.

Az oltár mellett a falon az örök mécsest látható.

A szembe miséző oltár

A templom szembe miséző oltára és az ambó az 1980-as években készült. Az oltár készítésekor ereklyét nem helyeztek el rajta. 2008-ban Szent Adalbert és Becket Szent Tamás vértanúk ereklyéjét helyezték el az oltáron.

A szentély mennyezeti festményei

A szentély mennyezeti képe azt az 1950-ben kihirdetett ősi tanítást jeleníti meg, hogy a Boldogságos Szűz Máriát az Ő Szent fia nem hagyta az enyészetnek, hanem feltámasztotta és testével-lelkével a menybe fölvette. A képen láthatjuk a hittételt kihirdető XII. Piusz pápát. Továbbá a képnek az a különlegessége, hogy érsekvadkerti népviseletben lévő asszonyokat is megörökítették rajta.

A mennyezeten a négy evangélistának a képét is láthatjuk.

A szentély oldalfestményei

A szentélyben van  két oldal festmény. Az egyik Szűz Mária születését ábrázolja.

A másik oldalfestmény Loyolai Szent Ignác tiszteletére van hívatva. Loyolai Szent Ignác napja a település fogadalmi napja. A XVIII. században dühöngő állatvész pusztított a településen. Mivel az itt élő emberek megélhetését akkoriban jelentős mértékben a mezőgazdaság és az állattenyésztés jelentette ez nagy csapást jelentett számukra.  Az első nap, amikor állat nem pusztult el ennek a szentnek ünnepnapján július 31-én történt. Ezért hálából őseink megfogadták, hogy ezen a napon böjtöt tartanak, és ünnepi szentmisén vesznek részt. A képen látható a felirat „örök időkre megfogadjuk.” Ezt ma is megtartjuk.

Templom mellékoltárai

A templomban két mellékoltár van.

Angyali üdvözlet oltár: Az oltáron Szent József szobra áll. Az oszlopokat két kis angyal díszíti. Özv. Mrekvicska Józsefné született Halaj Katalin ajándéka. Helyreállíttatta 1966-ban Özv. Nagy Istvánné.

Megfeszített Jézus oltár: az oltár lapján Pieta szobra látható. Az oszlopokat két kis angyal díszíti.

Özv. Nagy Istvánné Boda Veronika ajándéka a templomnak 1966-ban.

Keresztelő kút

A diadalívnél a falon fából készült klasszicista fogással díszített, henger alakú, teste oszlopokkal három részre osztott, ajtaján rozettadísz. Tetején Jézus és Keresztelő szent János szobra látható. Azért, hogy a szószékkel szimmetrikus legyen az elhelyezése magasabbra emelték. Így kereszteléshez használhatatlan dísz lett belőle.

Ekkor készítették műkőből a ma is használt keresztelő kutat.

Szószék

A keresztelő kúthoz hasonló, klasszicista stílusú. A feljárata a papi sekrestyéből van. Ma már nem használják.

A templom szobrai

 A szentélyben két szobor található. A főoltár jobb oldalán Jézus szent szíve szobor.
A főoltár bal oldalán Szeplőtelen Szűz Mária Szobor

A szószék alatt Prágai kis Jézus szobor látható.

A templomhajó részében Páduai Szent Antal, Loyolai Szent Ignác, Szent Anna, Magyarok Nagyasszonya, Szent Rita szobrokat találjuk. Valamint a mellékoltárokon a már említett Szent József és a Pieta szobrokat láthatjuk.

A Keresztúti stációképek

A stáció képek 2002-ben készültek. Adorján Attila festőművész készítette őket.

A templom színes üvegablakai

A templom színes üveg ablakai 1966-ban az érsekvadkerti hívek adományából készültek.

A szentély két oldalán színes üvegablakban a két fő apostolnak, Szent Péternek és Szent Pálnak a képe látható az üvegablakban.

A templomhajójában az alábbi szentek képei láthatók az ablakokra festve: Szent István király, Boldog Gizella, Szent Imre, Szent Adalbert, Szent Gellért, Szent László, Árpádházi Szent Erzsébet, Árpádházi Szent Margit.

A templom orgonája

Az orgona az érsekvadkerti hívek adakozásából létesült 1943-ban, Mátéffy Viktor plébános kezdeményezésére.  Az orgona felújítása először 1992-ben történt. (Festés és sípok cseréje.) Az orgonában körülbelül 1100 darab különbözőméretű fa és horgony síp szól..

Az orgona újbóli felújítását 2007-ben végezték. Paulus Frigyes generáljavítást végzett az orgonán.

Lobogók

A templom lobogói 2006-ban készültek. Jézus szíve, Mária szíve és az oltárkép alapján hímzett Szent András lobogó.

Templom harangjai

Templomunk tornyában négy harang lakik.

Szent József I. harang (500 kg)

Felirata: Szent József tiszteletére öntették az Érsekvadkerti hívek 1923-ban.

Harangművek RT öntött engem Budapesten

F.W. Rincker által.

Szent József II. harang (300 kg)

Felirata: Szent József az anyaszentegyház védőszentje könyörögj érettünk.

Az Érsekvadkerti templom részére készült az 1975 évi szent év emlékére.

Dr. Horváth József plébánossága idején.

Gombos Lajos Őrbottyáni harangöntő által.

Kis harang, Szent András harang (150 kg)

Felirata: ”Legyen égnek fényhonában Istennek nagy dicsőség, s szent Mihály Főangyalnak kegyelet, mely szívben ég.

Imígy zen és elcsendesül felhők közé érez nyelvem.

Gyúljon lángra e visszhangra minden hívő Vadkerten.”

Farkas Mihály esperes plébános és Molnár Mihály egyházgondnok hivatáskodásuk idejében.

Öntötték és felszerelték Pozdech József utódai Thury János és Kosts Imre, Budapesten 1880.

Szent Család lélekharang

Felirata: „Jézus, Mária, Szent József oltalmazzatok minden veszedelemtől.”

Adományozta: Özv. Vidó Ferencné az Érsekvadkerti Római Katolikus hitközségnek, az Úr 1931. évében.

Öntötte: Szlezák László harangöntő, Magyarország aranykoszorús mestere Budapesten.

A Szentháromság szobor

A templom mellett található a szentháromság szobor. A szobor megáldása 1865-ben történt. Sziklaalapzaton tégla alapú talapzat, ezen felfelé keskenyedő pilléren puttókkal díszített felhőgomolyagon Jézus és az Atyaisten. Felettük a Szentlélek galambja.

Az alapzaton az alábbi felirat olvasható:

„Emelte Jakubecz Imre és neje Szabó Erzsébet 1865.
Megújította Özv. Mrekvicska Józsefné Halaj Katalin 1930-ban
Felújítva a hívők adományából 1992.”

Lourdes-i Barlang

A templom főbejáratával szemben áll a szabadtéri Lourdes-i barlang. Megépítése Szabó Lajos plébános kezdeményezésére valósult meg 1954-ben. Őszi János érsekvadkerti hívő adományozott a Lourdes-i barlang számára egy Szűz Mária és egy Bernadett szobrot.

Az anyag összeállítása: Lukács András atya Amit Láttam Érsekvadkerten című könyve alapján